احیای گونه های در معرض انقراض منطقه لای رودشت

برنامه نیم روزه بازدید از روند اجرای طرح احیاء مشارکتی گونه های گیاهی اقتصادی و مرتعی

در معرض انقراض منطقه لای رودشت

روز جمعه 13 مرداد 1396

بازدید از مراحل اجرای طرح با حضور مهندس ظهرابی، مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان