پاکسازی مردمی بخشی از فضای سبز شهرداری منطقه ۱۱ سال ۱۳۹۵

پاکسازی محیط زیست همواره یکی از فعالیت های داوطلبانه و تاثیر گذار در برنامه های جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان بوده، اینبار با همکاری مردم و در بخشی از فضای سبز شهرداری منطقه ۱۱ اصفهان برگزار شد و مورد استقبال اهالی آن منطقه قرار گرفت.