شرکت در پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان سال ۱۳۹۵

در بهمن ماه سال ۹۵ جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست با شرکت در پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان

ادامه

مشارکت درکارگاه تکمیلی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب گاوخونی سال ۱۳۹۵

در تاریخ ۲۶ بهمن سال ۹۵ اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست درکارگاه تکمیلی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب گاوخونی که در

ادامه